Có 1 kết quả:

yíng lěi

1/1

yíng lěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

army camp

Một số bài thơ có sử dụng