Có 1 kết quả:

yíng yè

1/1

yíng yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do business
(2) to trade