Có 1 kết quả:

yíng yè yuán

1/1

yíng yè yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clerk
(2) shop assistant
(3) CL:個|个[ge4]