Có 1 kết quả:

yíng yè shí hou

1/1

Từ điển Trung-Anh

opening hours (shop, bank, restaurant)