Có 1 kết quả:

yíng yè shuì

1/1

yíng yè shuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tax on turnover
(2) sales tax