Có 1 kết quả:

yíng yè é

1/1

yíng yè é

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sum or volume of business
(2) turnover