Có 1 kết quả:

yíng bàn

1/1

yíng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to handle
(2) to undertake
(3) to run (a business)
(4) to administer