Có 1 kết quả:

yíng zào shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) builder
(2) contractor