Có 1 kết quả:

yíng yǎng

1/1

yíng yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nutrition
(2) nourishment
(3) CL:種|种[zhong3]