Có 1 kết quả:

yíng yǎng pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nourishment
(2) nutrient