Có 1 kết quả:

yíng yǎng yè

1/1

yíng yǎng yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nutrient fluid