Có 1 kết quả:

càn ruò fán xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

bright as a multitude of stars (idiom); extremely able talent