Có 1 kết quả:

xiè yǒu

1/1

xiè yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gentle
(2) good-natured