Có 1 kết quả:

xiè hé

1/1

xiè hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to harmonize
(2) to live in harmony