Có 1 kết quả:

huì fàn

1/1

huì fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rice in gravy, typically with meat and vegetables