Có 1 kết quả:

bào lěng mén

1/1

bào lěng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an upset (esp. in sports)
(2) unexpected turn of events
(3) to pull off a coup
(4) a breakthrough