Có 1 kết quả:

bào liè wù

1/1

bào liè wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

explosives