Có 1 kết quả:

bào yīn

1/1

bào yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sonic boom