Có 1 kết quả:

shuò shuò

1/1

shuò shuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flickering
(2) glittering

Một số bài thơ có sử dụng