Có 1 kết quả:

làn wěi

1/1

làn wěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unfinished
(2) incomplete