Có 1 kết quả:

làn shú

1/1

làn shú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well cooked
(2) to know thoroughly

Một số bài thơ có sử dụng