Có 1 kết quả:

Zhǎo wā bā gē

1/1

Zhǎo wā bā gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Javan myna (Acridotheres javanicus)