Có 1 kết quả:

pá shēng

1/1

pá shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise
(2) to ascend
(3) to climb (airplane etc)
(4) to go up (sales figures etc)
(5) to gain promotion