Có 1 kết quả:

pá shān

1/1

pá shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to climb a mountain
(2) to mountaineer
(3) hiking
(4) mountaineering