Có 1 kết quả:

zhēng guāng

1/1

zhēng guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to win an honor
(2) to strive to win a prize

Một số bài thơ có sử dụng