Có 1 kết quả:

zhēng fēn duó miǎo ㄓㄥ ㄈㄣ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. fight minutes, snatch seconds (idiom); a race against time
(2) making every second count