Có 1 kết quả:

zhēng zhí

1/1

zhēng zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dispute
(2) to disagree
(3) to argue opinionatedly
(4) to wrangle

Một số bài thơ có sử dụng