Có 1 kết quả:

zhēng chǒng

1/1

zhēng chǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to strive for favor