Có 1 kết quả:

zhēng chí

1/1

zhēng chí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to refuse to concede
(2) not to give in