Có 1 kết quả:

zhēng quán duó lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

scramble for power and profit (idiom); power struggle