Có 1 kết quả:

zhēng qì

1/1

zhēng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to work hard for sth
(2) to resolve on improvement
(3) determined not to fall short