Có 1 kết quả:

zhēng duān

1/1

zhēng duān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dispute
(2) controversy
(3) conflict

Một số bài thơ có sử dụng