Có 1 kết quả:

zhēng sòng

1/1

zhēng sòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dispute involving litigation
(2) legal dispute

Một số bài thơ có sử dụng