Có 1 kết quả:

zhēng yì xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

controversial