Có 1 kết quả:

zhēng gòu

1/1

zhēng gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compete
(2) to fight for
(3) to rush to purchase