Có 1 kết quả:

zhēng biàn

1/1

zhēng biàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tranh luận, tranh cãi