Có 1 kết quả:

zhēng biàn

1/1

zhēng biàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tranh luận, tranh cãi

Từ điển Trung-Anh

(1) a dispute
(2) to wrangle