Có 1 kết quả:

zhēng fēng

1/1

zhēng fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to strive