Có 1 kết quả:

zhēng bà

1/1

zhēng bà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to contend for hegemony
(2) a power struggle

Một số bài thơ có sử dụng