Có 1 kết quả:

zhēng dòu ㄓㄥ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) struggle
(2) war

Một số bài thơ có sử dụng