Có 1 kết quả:

ài bù shì shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to love sth too much to part with it (idiom); to fondle admiringly