Có 1 kết quả:

Àì lì sī Quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Alice Springs, town in central Australia (Tw)