Có 1 kết quả:

ài wū jí niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 愛屋及烏|爱屋及乌[ai4 wu1 ji2 wu1]