Có 1 kết quả:

ài chēng

1/1

ài chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) term of endearment
(2) pet name
(3) diminutive