Có 1 kết quả:

fù sāng ㄈㄨˋ ㄙㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the death of one's father