Có 1 kết quả:

fù sāng

1/1

fù sāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the death of one's father