Có 1 kết quả:

fù zhí bèi

1/1

fù zhí bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

person of one's father's generation