Có 1 kết quả:

fù zhí bèi ㄈㄨˋ ㄓˊ ㄅㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

person of one's father's generation