Có 1 kết quả:

fù nǚ

1/1

fù nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

father and daughter