Có 1 kết quả:

fù cí zǐ xiào

1/1

fù cí zǐ xiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) benevolent father, filial son (idiom)
(2) natural love between parents and children