Có 1 kết quả:

fù quán zhì

1/1

fù quán zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

patriarchy